Privacybeleid

Maartje de Lint, Kloveniersburgwal 58 – 1 hoog, 1012 CX te Amsterdam in Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zingen in de Zorg is een handelsnaam van Maartje de Lint, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52420205.

1. Contactgegevens

De contactgegevens van Zingen in de Zorg zijn te vinden op de contactpagina.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Zingen in de Zorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijf
  • Functie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (alleen bij opdrachtgevers)

Bij het aanschaffen van een of meerdere producten op de webshop van Zingen in de Zorg (https://zingenindezorg.nl/winkel/) wordt het gebruikte e-mailadres automatisch toegevoegd aan onze lijst om nieuwsbrieven te ontvangen. Het is op elk moment mogelijk op uit te schrijven.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zingenindezorg.nl dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zingen in de Zorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuwsbrieven
  • Sturen van facturen
  • Verwerken van bestellingen

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Zingen in de Zorg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zingen in de Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Zingen in de Zorg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zingen in de Zorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zingen in de Zorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zingenindezorg.nl.

Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zingen in de Zorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zingen in de Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Maartje de Lint.